NGG Jewellery Group
 • More detail
   
  จี้ทอง 96.5 ลายกุหลาบ
  Starting Price 6,799 THB
 • More detail
   
  จี้ทอง 96.5 ลายใบไม้
  Starting Price 4,287 THB
 • More detail
  สุโขทัย
  จี้ทอง 96.5 ลายปลาทอง
  Starting Price 15,142 THB
 • More detail
   
  จี้ทอง 96.5 ลายกางเขนเงา
  Starting Price 28,030 THB
 • More detail
   
  จี้ทอง 96.5 ลายมังกรตัวทรงกลม
  Starting Price 28,330 THB
 • More detail
   
  จี้ทอง 96.5 ลายหมูลงยา
  Starting Price 9,335 THB
 • More detail
  สุโขทัย
  จี้ทอง 96.5 ลายข้าวหลามตัดฉลุ/ลงยา
  Starting Price 29,330 THB
 • More detail
  สุโขทัย
  จี้ทอง 96.5 ลายข้าวหลามตัดห้อยตุ้งติ้งตอกลาย
  Starting Price 58,660 THB
 • More detail
  สุโขทัย
  จี้ทอง 96.5 ลายข้าวหลามตัดฉลุห้อยตุ้งติ้งลงยา
  Starting Price 58,660 THB
 • More detail
  สุโขทัย
  จี้ทอง 96.5 ลายหัวใจพิกุล
  Starting Price 30,330 THB
 • More detail
  สุโขทัย
  จี้ทอง 96.5 ลายดอกไม้วงกลมฉลุลงยา
  Starting Price 28,930 THB